Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 นายบุญมี  เหลาธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)

บุคลากร

  • koravan.jpg
  • nichapha.jpg
  • supin.jpg
  • nanong.jpg
  • SAM_0857.JPG
  • SAM_9977_resize.JPG
  • boonme.jpg
  • jumnong.jpg
  • jurivan.jpg

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

738280
วันนี้วันนี้100
เมื่อวานเมื่อวาน872
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้972
เดือนนี้เดือนนี้18482
ทั้งหมดทั้งหมด738280
Logged In Users 0
Guests 8

ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2481  โดยใช้ศาลาวัดบ้านแป้นเป็นสถานที่ทำการสอน  โดนมีนายพินิจ  จินารักษ์ เป็นครูใหญ่    มีนักเรียนครั้งแรก  51  คน  เปิดทำการสอน ชั้น ป.1 – ป.4

พ.ศ.2518  ได้ย้ายโรงเรียนมาทำการสอนในพื้นที่ปัจจุบัน  มีพื้นที่จำนวน  7  ไร่  2  งาน  63  ตารางวา  โดยมีนายสมควร  ผูกพันธุ์  เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนชั้น ป.1 – ป.6  และได้รับการจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารประกอบ  และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ  มาเป็นลำดับ

พ.ศ.2528  ได้ขยายเปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา  ชั้นอนุบาลศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีมาจนถึงปัจจุบันนี้ โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)  ตั้งอยู่ในบ้านแป้น  หมู่ที่ 1  ตำบลเวียงต้า  อำเภอลอง  จังหวัดแพร่  ซึ่งเป็นโรงเรียนอยู่เหนือสุดของเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา พัฒนาชีวิตแบบพอเพียง

พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนให้มีคุณธรรม คุณนิสัยตามที่สถานศึกษากำหนด
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
3. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
4. ฝึกทักษะชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายการพัฒนา

1. นักเรียนทุกคนมีความรู้ควบคู่คุณธรรม โดย   ยึดมั่นตามแนวทางของศาสนา
2. นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
4. นักเรียนมีทักษะชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์สถานศึกษา

1. กลยุทธ์ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน
2. กลยุทธ์เพิ่มอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับ ทั้งเด็กทั่วไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ลดอัตราการออกกลางคัน
3. กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ
4. กลยุทธ์เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
5. กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน

คติพจน์

       ฐานของตึกคืออิฐ  ฐานของชีวิตคือการศึกษา

ปรัญชา

 

คำขวัญ

เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำพัฒนา ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เอกลักษณ์  และอัตลักษณ์  

       "รักการออม"       "อ่อนน้อมด้วยการไหว้"

 

Share