Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 นายบุญมี  เหลาธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)

บุคลากร

  • SAM_0857.JPG
  • supin.jpg
  • jumnong.jpg
  • nichapha.jpg
  • koravan.jpg
  • SAM_9977_resize.JPG
  • jurivan.jpg
  • nanong.jpg
  • boonme.jpg

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

738268
วันนี้วันนี้88
เมื่อวานเมื่อวาน872
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้960
เดือนนี้เดือนนี้18470
ทั้งหมดทั้งหมด738268
Logged In Users 0
Guests 11

ประวัติหมู่บ้านแป้น – บ้านแสนทอง

ประวัติหมู่บ้านแป้น - บ้านแสนทอง

ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่  ผู้นำหมู่บ้าน  เจ้าอาวาสวัดบ้านแป้น  ได้บอกว่า  บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านแห่งนี้เดิมเป็นที่ราบลุ่มตามลำห้วยแม่ต้าตอนขุน  ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  สัตว์ป่า  และป่าไม้นานาพันธุ์  โดยเฉพาะ “ไม้สักทอง”  ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลก  เริ่มแรกเดิมทีก็มีชาวอินเดียและคนไทยเชื้อสายเจ้าเมืองแพร่  คือนายวงค์  แสนศิริพันธุ์ (เจ้าโว้ง)  เข้ามาสัมปทานทำไม้สัก  และมาบุกเบิกทำปางช้างเพื่อชักลากไม้ซุงออกจากป่านำไปเป็นสินค้าขาย  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ต่อมาก็มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยทำการเกษตร  เช่น  การทำนา  ทำไร่  และทำสวน  ตลอดจนหาของป่า  และผลิตภัณฑ์จากของป่า  หลายปีต่อมาก็มีผู้คนมาอยู่อาศัยมากขึ้น  จนกลายเป็นหมู่บ้านและชุมชน  จึงได้จัดตั้งหมู่บ้านชื่อ “บ้านแป้น”  โดยตั้งชื่อตามผาแป้นที่มีอยู่ในบริเวณนั้น  สังกัดอยู่กับเมืองต้า  อำเภอลอง  จังหวัดลำปาง

พ.ศ.2475  อำเภอลอง  ได้โอนมาขึ้นอยู่กับ  จังหวัดแพร่

พ.ศ.2540  ได้จัดแยกหมู่บ้านขึ้นใหม่  “บ้านแสนทอง หมู่ที่ 10”  โดยแบ่งหมู่บ้านตามลำห้วยแม่ต้า  และได้ชื่อหมู่บ้านตามชื่อของพระพุทธรูป  “พระเจ้าแสนทอง”  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์สมัยโบราณ  เป็นพระเจ้าคู่บ้านคู่เมือง  ของชาวเมืองต้า  และชาวบ้านใกล้เคียง  ปัจจุบันนี้  พระเจ้าแสนทองได้ประดิษฐานอยู่  ณ  วัดบ้านแป้น  ตำบลเวียงต้า  อำเภอลอง  จังหวัดแพร่

สภาพชุมชนโดยรอบ

1) สภาพชุมชนรอบโรงเรียน

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อยู่ในเขตชนบทห่างไกล มีภูมิทัศน์เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ มีภูเขา ถ้ำ เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ คือ ถ้ำเสรีไทยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นองค์ความรู้ได้แก่  การทำขนมพื้นบ้าน  มีการทำสวนสมุนไพร  ทำตุงชนิดต่าง ๆ และการทำพวงมาลัย แหล่งเรียนรู้ที่ใช้บ่อยที่สุดคือ  วัดต้าแป้น

2) ข้อมูลผู้ปกครอง

ผู้ปกครองบางส่วนประกอบอาชีพต่างถิ่น  ส่งผลให้นักเรียนขาดความอบอุ่น  และการดูแลเอาใจใส่  ค่าการดำรงชีพสูงไม่เหมาะสมกับรายได้ของครอบครัว  ฐานะทางเศรษฐกิจส่วนมากยากจน  ความขาดแคลนและความเข้าใจของผู้ปกครองบางส่วนในเรื่องภาวะทางโภชนาการ  การเลี้ยงดูเด็กและการหลีกเลี่ยงพิษภัยจากสารเคมี  มีน้อย  ทำให้โรงเรียนมีผู้เรียนที่เป็นเด็กพิเศษมาก

แหล่งเรียนรู้และการใช้

1) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ได้แก่

♦   ห้องสมุด
♦   ห้องประชุม 
♦   ห้องพยาบาล
♦   ห้องคอมพิวเตอร์
♦   ห้องวิทยาศาสตร์
♦   ห้องปฏิบัิติการทางภาษา
♦   โรงอาหาร
♦   สวนป่าสัก
♦   แปลงเกษตร
♦   เรือนเพาะชำ
♦   สวนสมุนไพร
♦   อาคารเอนกประสงค์

2) แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่

♦   วัดต้าแป้น
♦   ข่วงวัวตอง
♦   ฝ่ายแม่ทะ
♦   ฝ่ายห้วยพุง
♦   ฝ่ายแม่ทาม
♦   ฝ่ายห้วยแมง
♦   ถ้ำเสรีไทย
♦   ถ้ำผาหลามอ้าย
♦   ถ้ำแอร์(ถ้ำผานาง)
♦   ศูนย์ไอซีทีเทศบาลตำบลเวียงต้า

วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น

Share